Messer Gas Products (Zhangjiagang) Co., Ltd
68 Changjiang Road, Zhangjiagang Yangtze Chemical Industry Park , Jiangsu 215634, P.R.C.

Tel: +86 512 5832 5028
Fax: +86 512 5832 5026
E-Mail:
yu.pei@messer.com.cn
Web-Site: http://www.messer-js.com

TOP