Wujiang Messer Industrial Gas Co., Ltd.
3rd Zhujiang bridge, Ping Wang Town
Wujiang, Juangsu 21522, P.R.C.

Tel: +86 512 6366 4216
Fax: +86 512 6365 3017
E-Mail:
wjsales@messer.com.cn
Web-Site: http://www.wjmesser.com

TOP