Hunan Xianggang Messer Gas Products Co., Ltd. Yangjiang Branch
Messer Plant, New Steel Mill, Tanshui Town, Yangchun City, Guangdong Province, 529600, P.R.C
Tel. +86 662 8255 432

Fax. +86 662 8255 433
E-mail: Linjie.guo@messer.com.cn
Web-Site:http://www.xgmesser.com


TOP